Diabetes och ögonsjukdomar

Diabetes kan orsaka kärlförändringar i näthinnan som påverkar synen, så kallad diabetesretinopati. Till en början ger diabetesretinopati inga symtom, så man kan ha sjukdomen utan att veta om den. För att tidigt upptäcka och bromsa ögonsjukdomen med behandling är det viktigt att regelbundet undersöka ögonbotten när man har diabetes, även om man inte har några symtom som påverkar synen.

Diabetes kan orsaka kärlförändringar i näthinnan som påverkar synen, så kallad diabetesretinopati. Till en början ger diabetesretinopati inga symtom, så man kan ha sjukdomen utan att veta om den. För att tidigt upptäcka och bromsa ögonsjukdomen med behandling är det viktigt att regelbundet undersöka ögonbotten när man har diabetes, även om man inte har några symtom som påverkar synen.

Det är vanligt att personer med diabetes har någon form av förändring i näthinnan. För de allra flesta leder inte förändringarna till några problem med synen, men de kan ibland utvecklas till sjukdomen diabetesretinopati. Därför är det viktigt att gå på de regelbundna ögonbottenundersökningar som alla som har diabetes erbjuds. Undersökningarna gör det möjligt att upptäcka förändringar i näthinnan tidigt så att de kan behandlas. Ögonsjukdom som är orsakad av diabetes är, i Sverige, den vanligaste orsaken till synnedsättning som inte är medfödd eller beror på hög ålder.

Skador på näthinnan beror på många faktorer

Diabetesretinopati, är en vanlig konsekvens av diabetessjukdomen. Vad som är orsaken är inte helt klarlagt men man vet att ärftliga faktorer och hur man har skött sjukdomen kan spela in. Blodsockret bör kontrolleras regelbundet och hållas så nära normala värden som möjligt för att undvika skador på näthinnan. Om man har förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden eller röker, ökar risken för diabetesretinopati ytterligare.

Sena symtom vid diabetesretinopati

Diabetesretinopati ger till en början inte några symtom. Sjukdomen ger symtom först i ett senare skede när en blödning eller svullnad av gula fläcken har uppstått. Blodkärlen som nybildas vid sjukdomen har dålig kvalité, de är spröda och brister lätt något som även kan led till näthinneavlossning.

Om det är en blödning som orsakar symtomen kommer synnedsättningen plötsligt och man ser grumlingar som liknar rök eller rörliga svarta sotflagor. En svullnad i gula fläcken så kallat makulaödem, ger en försämrad synskärpa, så kallad dimsyn. Det sker ofta gradvis och över en längre tid, till skillnad från den plötsliga synpåverkan som du kan uppleva av en blödning. Kärlnybildning i ögat kan förutom blödning och svullnad även öka risken för näthinneavlossning. Det kan du märka på flera sätt:

  • Du ser blixtar i utkanten av synfältet.
  • Du ser små rörliga punkter, streck eller ringar. De kallas för grumlingar.
  • Du ser en gråaktig eller ogenomskinlig skugga i utkanten av synfältet som ökar i utbredning mot centrala synen.

Makulaödem - skador på gula fläcken hotar synen

Retinopatin kan utvecklas och orsaka vätskeansamling och svullnad i gula fläcken – så kallat makulaödem. Makulaödem försämrar synskärpan i det centrala synfältet och är ett allvarligt tillstånd som kan orsaka betydande synnedsättning. Det är en långsam process som ofta tar flera månader. Är man i riskgruppen bör man vara extra uppmärksam på små förändringar i synen, även när de kommer långsamt.

Kärlnybildning - allvarligt hot mot ögat

I ett senare, allvarligare skede av sjukdomen kan små blodkärl täppas till av små blodproppar vilket leder till försämrat blodflöde och syrebrist i näthinnan. Kroppen försöker då kompensera syrebristen genom att med tillväxtfaktorer stimulera bildandet av nya blodkärl (kärlnybildning, ibland även kallat kärlproliferation). De nybildade blodkärlen är tyvärr svaga och brister lätt, vilket leder till blödningar i glaskroppen och en hastig synnedsättning. Förändringarna kan orsaka ärrvävnad som i en förlängning kan leda till näthinneavlossning.

Behandling av diabetesrelaterad ögonsjukdom

Det pågår intensiv forskning kring nya behandlingsmetoder som inte bara ska kunna förhindra försämring, utan också förbättra synen vid ögonförändringar orsakade av diabetes. Om man har diabetes ska man vara extra vaksam när det gäller synförändringar så att de upptäcks i tid. Risken är stor att man får förändringar i näthinnan när man har haft diabetes i mer än 10 år. Kontakta genast en diabetesmottagning, vårdcentral, optiker eller ögonläkare vid förändringar i synen.

Framsteg i behandling vid makulaödem

För behandling vid svullnad i gula fläcken så kallade makulaödem så kan läkemedel och/eller laserbehandling användas. Studier har visat att laserbehandling framförallt kan bevara synskärpan, men sällan förbättrar den. En annan behandlingstyp som kan bevara synskärpan och i många fall även förbättra den, är injektioner av läkemedel i ögats glaskropp. Det finns flera läkemedel som injiceras i det sjuka ögat och minskar läckaget från de försvagade blodkärlen. På detta sätt minskar man svullnaden i gula fläcken och kan åstadkomma en förbättrad synskärpa.

Upprepad behandling för bättre synskärpa

Effekten av läkemedelsinjektioner är temporär så behandlingen behöver ofta återupprepas. Det är vanligt att man individanpassar behandlingen för att den ska bli så effektiv som möjligt. Flera studier har visat att läkemedelsinjektioner förbättrar synskärpan betydligt mer än konventionell laserbehandling. Ofta är en kombinationsbehandling med laser aktuell. Sedan följer man sjukdomsaktiviteten med kontroller och vid tecken på försämring återupptas injektionerna igen. Själva injektionen görs under sterila förhållanden på sjukhusets operationsavdelning. Du behöver inte stanna på sjukhuset efter behandlingen.

Behandling vid kärlnybildning

Nybildade blodkärl är sköra och brister lätt de kan behandlas med laserbehandling i ögonbottnen. Detta leder till minskad utsöndring av de tillväxtfaktorer som stimulerar uppkomsten av blodkärlen. På så sätt kan de sjuka blodkärlen försvinna efterhand. Om glaskroppsblödningar uppstått och dessa inte försvinner spontant måste glaskroppen rensas från blödningarna genom att utföra en vitrektomi-operation där glaskroppen ersätts med vätska. Vitrektomi utförs även då ärrbildning i form av bindvävsstråk orsakat näthinneavlossning.

Operation behövs ibland

Om det inte hjälper med laserbehandling eller injektionsbehandling kan du behöva opereras. Det gäller framför allt om du har fått en blödning i ögat som inte sugs upp av ögat.
Du kan också behöva opereras om det är mycket nybildade kärl och ärrvävnad som kan göra att du kan riskera att få näthinneavlossning. Operationen görs antingen med lokalbedövning eller i narkos. Operationen bromsar sjukdomsförloppet för de allra flesta, men det är inte alltid synen blir lika bra som den var innan förändringarna började påverka den.

Nya rön om diabetes

Det finns olika former av diabetes. Hitintills har man talat om två typer, typ 1- och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes kallas ibland barn- eller ungdomsdiabetes, men typ 1-diabetes kan debutera i vilken ålder som helst. Den andra formen, typ 2-diabetes brukar oftast debutera i vuxen ålder och kallades tidigare för åldersdiabetes. Det är vanligast med typ 2-diabetes, ca 80–90% av personerna som har diabetes, har typ 2-diabetes. Orsaken till typ 2-diabetes är bland annat att cellernas känslighet för insulin har minskat. Typ 1-diabetes är en autoimmun form som leder till insulinbrist.

Nyligen publicerades en studie där man istället för uppdelningen i två typer av diabetes föreslår en indelning i fem olika typer av diabetes. Typ 1-diabetes och fyra olika subtyper av typ 2-diabetes. För att kunna göra den nya uppdelningen har man undersökt funktionen hos cellerna som producerar insulin, mätt förekomst av antikroppar och gjort genetiska analyser. Forskarna såg att det finns en koppling mellan de olika typerna av diabetes och vilka komplikationer som uppstår. De hoppas att mer exakt diagnostik kan leda till bättre och mer individanpassad behandling.


1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård. Det finns bland annat information om diabetesretinopati och typ 1- och typ 2-diabetes.

https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetesretinopati/

www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/

www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/