Glaukom, grön starr

Glaukom kallades tidigare för grön starr. Glaukom är en vanlig ögonsjukdom som ofta leder till förhöjt ögontryck som skadar synnerven. Det finns två olika former av glaukom, symtomen kan komma snabbt eller långsamt. Båda formerna är allvarliga och kräver snabb vård för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Glaukom kallades tidigare för grön starr. Glaukom är en vanlig ögonsjukdom som ofta leder till förhöjt ögontryck som skadar synnerven. Det finns två olika former av glaukom, symtomen kan komma snabbt eller långsamt. Båda formerna är allvarliga och kräver snabb vård för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Om du har glaukom i släkten är det ökad risk att du får sjukdomen. Därför är det viktigt att du regelbundet gör ögonundersökningar hos en ögonläkare eftersom det är svårt att upptäcka symtomen. Riskåldern för kroniskt glaukom är ungefär 50 år eller den ålder då din släkting fick sin diagnos.

Symtom vid kroniskt glaukom

Vid kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom) som är den vanligaste formen av glaukom kommer symtomen sakta smygande och är dessutom mycket diffusa. En del får inga symtom alls och andra upplever synbesvär utan att kunna beskriva besvären. Det kan ta flera år innan man märker något eftersom det är sidoseendet som först försämras och det friska ögat kan kompensera synfältsbortfallet. Ibland blir synbortfallet bara fläckvis och då fyller hjärnan i de fläckar som saknas utan att man märker något. Det är vanligast att ett öga i taget drabbas och oftast är ögontrycket förhöjt men det är inte det hos alla utan ibland kan trycket vara till och med vara lågt.

Akut glaukom ger kraftiga symtom

Akut glaukom kommer snabbt och ger ofta smärta och kraftig synnedsättning. Det är även vanligt med illamående och huvudvärk. Andra symtom är färgade ringar runt ljuspunkter. Akut glaukom är en ovanlig sjukdom i Norden.

Så får du diagnos

För att kunna ställa diagnosen kroniskt glaukom behöver man göra flera olika undersökningar. Du kommer att få göra en synfälts- och synnervsundersökning. Läkaren kommer även att mäta ögontrycket. Vid akut glaukom kommer misstanken om diagnosen snabbt på grund av symtomen dessutom ser läkaren att ögat är väldigt rött och hornhinnan svullen. Även vid akut glaukom mäter läkaren ögontrycket.

Orsaken till glaukom är okänd

Glaukom är en komplicerad sjukdom och än så länge vet man inte vad som är orsaken. Ögontrycket är ofta förhöjt men det är inte säkert om det är orsaken till sjukdomen eftersom sjukdomen ibland förekommer utan att ögontrycket är högt. Man diskuterar minst tre olika tänkbara orsaker; högt ögontryck, skador på små blodkärl som orsakar syrebrist i synnerven alternativt att sjukdomen startar i synnervspapillen. Oavsett vad som är orsaken så innebär all nuvarande behandling att man bromsar sjukdomsförloppet genom att sänka ögontrycket.

Om ögontryck

Ögontrycket är viktigt för att ögat ska fungera. Ögontrycket beror på hur mycket kammarvatten som finns i glaskroppen. Det är kammarvattnet som för med sig näring till ögat och transporterar bort slaggprodukter från ögat. Det produceras hela tiden ny kammarvätska som rinner ut ur ögat vid kammarvinkeln som kan kallas ögats avlopp. Vid glaukom blir det ofta stopp i avloppet som en följd av att ögontrycket stiger och klämmer ihop kammarvinkeln.

Behandling vid glaukom

För att vården vid glaukom ska bli så optimal som möjligt för personer med glaukom är det positivt att det finns specialister som har specialkunskaper om glaukom och är vanan att göra samlade bedömningar. Att undersökningsresultat och vilka behandlingar som har prövats finns samlat gör det möjligt för specialisten att ta hänsyn till sjukdomsprogression och individanpassa terapin efter det. Det är självklart mycket värdefullt individen och har betydelse för synförmågan och livskvalitén.

Det finns tyvärr ingen botande behandling för glaukom men flera behandlingar som bromsar sjukdomsförloppet. All glaukombehandling; läkemedel, ögondroppar, laserbehandling och operation går ut på att sänka ögontrycket. Numera individanpassas alltid behandlingen eftersom man alltid strävar efter att för varje person förhindra synhandikapp och förlust av livskvalitet.

Förstahandsvalet är oftast ögondroppar och det finns många olika alternativ. Det är vanligt att man får pröva sig fram för att hitta en behandling eller kombination av behandlingar som fungerar bra. Trycksänkning har visat sig vara en mer effektiv behandling än vad man tidigare trott. Varje sänkning, även om den är liten, av ögontrycket är viktig och kan bromsa sjukdomsförloppet. Det är därför viktigt att följa läkarens instruktioner och även att pröva olika behandlingsalternativ och kombinationer för att få bästa effekt. När man har vant sig vid att ta ögondropparna blir det en daglig rutin ungefär som att borsta tänderna. Synen kommer inte att förbättras men sjukdomen bromsas av behandlingen. Eftersom synen inte förbättras kanske man frestas att sluta med behandlingen. Det ska man absolut inte göra eftersom risken för skador på synnerven ökar. Möjligheten att bevara synförmågan ökar med effektiv sänkning av ögontrycket och regelbundna ögonkontroller. Din läkare kommer att välja behandling efter just ditt behov och ta hänsyn till om du har några andra sjukdomar och behandlingar.

När ögondroppar inte räcker längre

Det finns flera olika typer av glaukomoperationer alla går ut på att kammarvattnet ska få det lättare att rinna bort från ögat så att ögontrycket sänks. Om ögontrycket inte sänks tillräckligt av ögondroppar kan trycket i ögat minskas med hjälp av laserbehandling. Behandlingen tar bara några minuter, men du får inte köra bil timmarna efter, eftersom du kan se dimmigt. Det är vanligt att man fortsätter med de trycksänkande ögondropparna även efter laserbehandlingen. När varken ögondroppar eller laserbehandling räcker till längre kan en operation behövas. Operation ger en effektiv trycksänkning och risken för komplikationer är liten men finns. Efter operation behövs täta kontroller för att upptäcka eventuella komplikationer i tid.


1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård. Det finns bland annat information om glaukom.

www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gron-starr-oppenvinkelglaukom/